Online consult met een echte arts
Snelle en discrete hulp
Betrouwbaar & veilig

Z-slaapmiddelen policy

 

Het is mogelijk om via Dokteronline.com een online consult aan te vragen voor slaapproblemen. De behandelend arts kan daarbij slaapmedicatie voorschrijven. Het betreft hier zolpidem (Stilnoct) of zopiclon (Imovane); de zogenoemde Z-slaapmiddelen. Dit is een groep geneesmiddelen die geclassificeerd wordt als ‘non-benzodiazepinen’. Ze worden gebruikt om ernstige slapeloosheid te behandelen die het normale dagelijkse leven verstoort. Z-slaapmiddelen kunnen bij langdurig gebruik aanleiding geven tot gewenning en afhankelijkheid. In sommige gevallen kan er zelfs verslaving optreden. Hoewel Dokteronline.com geen arts en geen apotheek is – en daarom ook niet betrokken is bij en/of invloed heeft op het voorschrijven en het leveren van Z-slaapmiddelen – wenst zij toch zo veel als mogelijk het correcte en veilige gebruik hiervan te waarborgen. Hiertoe gelden de volgende richtlijnen:

  1. Dokteronline.com kan u in contact brengen met een geregistreerde en onafhankelijke EU-arts, die u kan helpen en eventueel een behandeling met een Z-slaapmiddel kan voorschrijven. Aan behandelingen met een Z-slaapmiddel zijn echter limieten gesteld voor wat betreft dosage, aantal tabletten en de duur van het gebruik; hierin worden de richtlijnen gevolgd zoals opgesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap (Dutch College of General Practitioners). Voor dit limieten-overzicht wordt verwezen naar punt 8.
  2. Als een nieuwe aanvraag voor een Z-slaapmiddel de gestelde limieten overschrijdt, dan zal de arts ofwel geen recept voor u uitschrijven ofwel het recept pas uitsturen op het moment dat de geldende interval limiet verstreken is. 
  3. De arts zal bijzonder voorzichtig en terughoudend omgaan bij het voorschrijven van Z-slaapmiddelen aan jongere mensen (onder de 25 jaar) vanwege het feit dat het minder gebruikelijk is dat mensen in deze leeftijdsgroep dit soort medicatie nodig hebben. Aan mensen jonger dan 18 jaar of ouder dan 65 jaar zal in geen enkel geval een Z-slaapmiddel worden voorgeschreven. Zij worden geadviseerd om contact op te nemen met hun eigen huisarts.
  4. Z-slaapmiddelen zijn enkel bedoeld ter bestrijding van slaapproblemen. Z-slaapmiddelen worden door de behandelend arts niet voorgeschreven ter behandeling van bijv. stress of vliegangst. De behandeling moet worden stopgezet als u last krijgt van bijwerkingen die direct verband houden met het gebruik van de Z-slaapmiddelen. Gebruik te allen tijde slecht één type Z-slaapmiddel tegelijkertijd.
  5. Als een arts besluit om geen Z-slaapmiddel voor te schrijven, zal deze beslissing uitsluitend gebaseerd zijn op een medische beoordeling van uw situatie. Bij een negatief beoordeling van een arts zal elke nieuwe, gelijke aanvraag waarschijnlijk ook worden geweigerd. Wij adviseren u om in dat geval contact op te nemen met uw eigen huisarts.
  6. Indien het vermoeden bestaat dat er ten behoeve van één en dezelfde persoon, op verschillende manieren en/of langs verschillende kanalen consulten worden aangevraagd voor een behandeling met een Z-slaapmiddel, dan zal de voorschrijvende arts en/of de uitleverende apotheek de gevraagde behandeling niet voorschrijven, respectievelijk uitleveren. Tevens behoudt Dokteronline.com in zulke gevallen het recht voor om uw aanvraag niet door te sturen naar een voorschrijvende arts en/of uitleverende apotheek.
  7. Bij het constateren van enig oneigenlijk gebruik van de aangeboden diensten zal u(w account) op de interne ‘zwarte lijst’ worden geplaatst, wat inhoudt dat u geen gebruik meer kunt maken van de diensten van Dokteronline.com. Van oneigenlijk gebruik is in elk geval sprake als middels verschillende accounts door dezelfde persoon consultaanvragen worden gedaan.
  8. In geval van een behandeling met een Z-slaapmiddel, zal de arts gedurende een termijn van 3 aaneengesloten maanden maximaal 3 recepten hiervoor kunnen uitschrijven. Na deze termijn van 3 maanden – welke zal aanvangen op het moment dat het eerste recept voor een Z-slaapmiddel wordt uitgeschreven – zal de arts gedurende een afkoelingsperiode van 3 maanden geen Z-slaapmiddel voorschijven. Na deze periode van 3 maanden, zal het opnieuw gedurende 3 maanden mogelijk zijn om maximaal 3 recepten te ontvangen voor een Z-slaapmiddel, waarna er weer een afkoelingsperiode van 3 maanden zal gelden, enz.

Tussen elk uitgeschreven recept zal ten minste 10 dagen zijn gelegen. Voorts gelden in alle gevallen per recept de volgende limieten voor wat betreft aantal tabletten en maximale dosage:

Z-slaapmiddel 

Max. aantal

tabletten per keer 

Maximale

dosage 

zolpidem (Stilnoct) 

10 

5-10 mg 

zopiclon (Imovane) 

10 

7,5 mg