Online consult met een echte arts
Snelle en discrete hulp
Betrouwbaar & veilig

Anoro

Anoro

Omschrijving

Anoro inhaler zorgt dat lucht gemakkelijker de longen in en uit kan. Het bevat de werkzame stof vilanterol. Lees meer informatie.

Kies uw voorkeursbehandeling

Anoro 55 microgram/22 microgram 30 doses Inhaler
€ 131,70

 • 1. Wat is ANORO en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

  Wat is ANORO?   
  ANORO bevat twee werkzame stoffen die umeclidinium en vilanterol worden genoemd. Ze behoren tot een groep geneesmiddelen die bronchusverwijders wordt genoemd. 
   
  Waarvoor wordt dit middel gebruikt?   
  ANORO wordt gebruikt voor de behandeling van chronische obstructieve longziekte (COPD) bij volwassenen. COPD is een langdurige aandoening die gekenmerkt wordt door ademhalingsmoeilijkheden die langzaam erger worden.  
   
  Bij COPD trekken de spieren rond de luchtwegen samen. Dit geneesmiddel blokkeert de samentrekking van deze spieren in de longen, waardoor de lucht gemakkelijker de longen in en uit kan. Bij regelmatig gebruik zal het helpen uw ademhalingsmoeilijkheden onder controle te krijgen en de effecten van COPD op uw dagelijks leven te verminderen. 
   
  ANORO mag niet worden gebruikt voor de verlichting van een plotselinge aanval van kortademigheid of piepende ademhaling.   Als u een dergelijke aanval krijgt, moet u een inhalator met snelwerkende noodmedicatie gebruiken (zoals salbutamol). 

 • 3. Hoe gebruikt u dit middel?

  Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.  
   
  De aanbevolen dosering is iedere dag één inhalatie op hetzelfde tijdstip van de dag. U hoeft maar eenmaal per dag te inhaleren, omdat het effect van dit geneesmiddel 24 uur aanhoudt.  
   
  Gebruik niet meer dan uw arts u vertelt te gebruiken.    
  Gebruik ANORO regelmatig  Het is heel belangrijk dat u ANORO elke dag gebruikt, zoals uw arts het u verteld heeft. Dit zal helpen om u dag en nacht vrij van symptomen te houden. 
   
  ANORO mag niet worden gebruikt voor de verlichting van een plotselinge aanval van kortademigheid of piepende ademhaling. Als u een dergelijke aanval krijgt, moet u een inhalator met snelwerkende noodmedicatie (zoals salbutamol) gebruiken. 
   
  Hoe gebruikt u de inhalator?  Zie de ‘Stapsgewijze instructies’ in deze bijsluiter voor de volledige informatie. 
   
  Om ANORO te gebruiken, ademt u het in uw longen in via uw mond met de ELLIPTA-inhalator. 
   
  Als uw symptomen niet verbeteren  Als uw COPD-symptomen (kortademigheid, piepen, hoesten) niet verbeteren of verslechteren of als u uw inhalator met snelwerkende medicatie vaker gebruikt: 
   
       neem zo snel mogelijk contact op met uw arts.   

  Heeft u te veel van dit middel gebruikt?  Als u per ongeluk te veel van dit geneesmiddel gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker voor advies omdat u misschien medische hulp nodig heeft. Laat indien mogelijk, de inhalator, de verpakking of deze bijsluiter zien. Misschien merkt u dat uw hart sneller slaat dan normaal, dat u zich trillerig voelt of dat u visuele stoornissen, een droge mond of hoofdpijn krijgt. 
   
  Bent u vergeten dit middel te gebruiken?  Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Neem uw volgende dosis gewoon op het gebruikelijke tijdstip in.  
  Als uw ademhaling gaat piepen of als u kortademig wordt, gebruik dan uw inhalator met snelwerkende noodmedicatie (zoals salbutamol) en raadpleeg vervolgens een arts. 
   
  Als u stopt met het gebruik van dit middel   Gebruik dit geneesmiddel zolang uw arts u dit aanraadt. Het is alleen effectief zolang u het gebruikt. Stop niet met het gebruik van dit middel tenzij uw arts dit adviseert, zelfs als u zich beter voelt, omdat uw symptomen kunnen verslechteren. 
   
  Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. 

 • 5. Hoe bewaart u dit middel?

  Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 
   
  Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos, het bakje en de inhalator na ‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.  
   
  Bewaren in het afgesloten bakje ter bescherming tegen vocht. Open de afdekfolie niet voordat u klaar bent voor het eerste gebruik. Als het bakje eenmaal geopend is, kan de inhalator maximaal 6 weken gebruikt worden, gerekend vanaf de dag dat het bakje geopend werd. Schrijf de datum waarop de inhalator moet worden weggegooid op het etiket van de inhalator in de daarvoor bestemde ruimte. De datum moet direct worden genoteerd zodra de inhalator uit het bakje wordt gehaald. 
   
  Bewaren beneden 30°C. 
   
  Als u de inhalator in de koelkast bewaart, laat hem dan gedurende ten minste één uur vóór gebruik weer op kamertemperatuur komen. 
   
  Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht. 

 • 2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

  Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?  -    U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6. 
  Als u denkt dat het bovenstaande op u van toepassing is, gebruik dit geneesmiddel dan niet totdat u met uw arts heeft gesproken.  
   
  Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?   Neem contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt als u een van onderstaande aandoeningen heeft: 
  -    astma (gebruik ANORO niet voor de behandeling van astma) 
  -    hartproblemen of een hoge bloeddruk  -    een oogprobleem dat nauwekamerhoekglaucoom wordt genoemd 
  -    een vergrote prostaat, plasproblemen of een verstopping in uw blaas -   epilepsie -   schildklierproblemen -   diabetes -   ernstige leverproblemen   
       Praat met uw arts als u denkt dat een van de bovenstaande punten misschien op u van toepassing is. 
   
  Acute ademhalingsmoeilijkheden  Als u onmiddellijk na gebruik van uw ANORO-inhalator een benauwd gevoel op de borst krijgt, of als u moet hoesten of een piepende ademhaling krijgt of kortademig wordt: 
   
  stop dan met het gebruik van dit geneesmiddel en roep direct medische hulp in, omdat u misschien een ernstige aandoening genaamd paradoxaal bronchospasme heeft. 
   
  Oogproblemen tijdens de behandeling met ANORO  Als u tijdens de behandeling met ANORO pijn of last krijgt aan uw ogen, tijdelijk wazig ziet, ringen of kleurige beelden ziet in samenhang met rode ogen: 
   
  stop dan met het gebruik van dit geneesmiddel en roep direct medische hulp in, omdat deze klachten kunnen wijzen op een acute aanval van nauwekamerhoekglaucoom.   

  Kinderen en jongeren tot 18 jaar  Geef dit geneesmiddel niet aan kinderen of jongeren tot 18 jaar. 
   
  Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?  Gebruikt u naast ANORO nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. 
   
  Sommige geneesmiddelen kunnen van invloed zijn op de werking van dit geneesmiddel of de kans op bijwerkingen vergroten. Dit zijn onder andere: 
   
  -    geneesmiddelen die bètablokkers (zoals propranolol) worden genoemd en die gebruikt worden voor de behandeling van een hoge bloeddruk of andere hartproblemen  -    ketoconazol of itraconazol, gebruikt voor de behandeling van schimmelinfecties  -    claritromycine of telitromycine, gebruikt voor de behandeling van bacteriële infecties  -    ritonavir, gebruikt voor de behandeling van hiv-infecties  -    geneesmiddelen die de hoeveelheid kalium in uw bloed verlagen, zoals sommige diuretica (plaspillen) 
  -    andere langwerkende geneesmiddelen die vergelijkbaar zijn met dit geneesmiddel en die worden gebruikt voor de behandeling van ademhalingsproblemen, zoals tiotropium en indacaterol. Gebruik ANORO niet als u deze geneesmiddelen al gebruikt. 
       Laat het uw arts of apotheker weten als u een van deze geneesmiddelen gebruikt. 
   
  Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid  Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Gebruik dit geneesmiddel niet als u zwanger bent, tenzij uw arts u vertelt dat u het mag gebruiken.  
   
  Het is niet bekend of de bestanddelen van ANORO in de moedermelk terecht kunnen komen. Als u borstvoeding geeft, moet u dit met uw arts bespreken voor u ANORO gebruikt. Gebruik dit geneesmiddel niet als u borstvoeding geeft, tenzij uw arts u vertelt dat u het mag gebruiken. 
   
  Rijvaardigheid en het gebruik van machines  Het is niet waarschijnlijk dat ANORO invloed heeft op uw rijvaardigheid of uw vermogen om machines te gebruiken. 
   
  ANORO bevat lactose  Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt. 

 • 4. Mogelijke bijwerkingen

  Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. 
   
  Allergische reacties bij ANORO komen soms voor (bij minder dan 1 op de 100 mensen). 
  Als u een van de volgende symptomen heeft na het gebruik van ANORO, stop dan met het gebruik van dit geneesmiddel en vertel het uw arts direct.  •    huiduitslag (galbulten) of roodheid 
  •    zwelling, soms van het gezicht of de mond (angio-oedeem) 
  •    erg last krijgen van piepende ademhaling, hoesten of moeilijk kunnen ademhalen 
  •    zich plotseling zwak voelen of licht in het hoofd (dit kan leiden tot flauwvallen of bewustzijnsverlies) 
   
  Acute ademhalingsmoeilijkheden  Acute ademhalingsmoeilijkheden na het gebruik van ANORO zijn zeldzaam (komen voor bij minder dan 1 op de 1.000 mensen). Als u onmiddellijk na gebruik van dit geneesmiddel een benauwd gevoel op de borst krijgt, of als u moet hoesten of een piepende ademhaling krijgt of kortademig wordt: 
   
       Stop dan met het gebruik van dit geneesmiddel en roep direct medische hulp in omdat u misschien een ernstige aandoening heeft genaamd paradoxaal bronchospasme.   
  Vaak voorkomende bijwerkingen  Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen:  
  •    pijn bij het plassen of vaak moeten plassen (dit kunnen tekenen van een urineweginfectie zijn) 
  •    combinatie van een zere keel en een loopneus 
  •    zere keel 
  •    gevoel van druk of pijn in de wangen en het voorhoofd (dit kunnen tekenen zijn van een ontsteking van de sinussen (voorhoofdsholten) genaamd sinusitis) 
  •    hoofdpijn 
  •    hoesten 
  •    pijn en irritatie achterin de mond en in de keel 
  •    constipatie 
  •    droge mond 
  •    infectie van de bovenste luchtwegen 
   
  Soms voorkomende bijwerkingen  Deze komen voor bij maximaal 1 op de 100 personen:  
  •    onregelmatige hartslag  
  •    snellere hartslag 
  •    zich bewust zijn van de hartslag (hartkloppingen) 
  •    huiduitslag 
  •    trillen/beven 
  •    veranderde smaak 
  •    heesheid 
   
  Zelden voorkomende bijwerkingen  Deze komen voor bij maximaal 1 op de 1.000 personen: 
  •    wazig zien 
  •    verhoging van de gemeten oogdruk 
  •    afname van het gezichtsvermogen of pijn in uw ogen als gevolg van een hoge druk (mogelijke aanwijzingen voor glaucoom) 
  •    moeilijk kunnen plassen en pijn bij het plassen – dit kunnen tekenen zijn van een blaasobstructie of urineretentie 

 • 6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

  Welke stoffen zitten er in dit middel?   De werkzame stoffen in dit middel zijn umeclidiniumbromide en vilanterol. 
   
  Iedere enkelvoudige inhalatie geeft een dosis af (de dosis die het mondstuk verlaat) van 55 microgram umeclidinium (overeenkomend met 65 microgram umeclidiniumbromide) en 22 microgram vilanterol (als trifenataat). 
        
  De andere stoffen in dit middel zijn lactosemonohydraat en magnesiumstearaat. 
   
  Hoe ziet ANORO eruit en hoeveel zit er in een verpakking? De inhalator zelf bestaat uit een lichtgrijs plastic hoofddeel, een rode beschermkap van het mondstuk en een dosisteller. De inhalator is verpakt in een bakje van laminaatfolie met een afpelbare foliesluiting. Het bakje bevat een zakje met droogmiddel om het vochtgehalte in de verpakking te verminderen.  
   
  De werkzame stoffen zitten als wit poeder in afzonderlijke blisterverpakkingen in de inhalator. Elke inhalator bevat 7 of 30 doses. Multiverpakkingen met 90 (3 inhalators x 30) doses zijn ook beschikbaar. Mogelijk zijn niet alle verpakkingsgrootten in uw land verkrijgbaar.  
   
  Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant   
  Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:  Glaxo Group Limited 
  980 Great West Road 
  Brentford 
  Middlesex  
  TW8 9GS 
  Verenigd Koninkrijk 
   
  Fabrikant:  Glaxo Operations UK Limited (handelend onder de naam Glaxo Wellcome Operations)  Priory Street 
  Ware 
  Hertfordshire  
  SG12 0DJ  
  Verenigd Koninkrijk 

 • 1. Wat is ANORO en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

  Wat is ANORO?   
  ANORO bevat twee werkzame stoffen die umeclidinium en vilanterol worden genoemd. Ze behoren tot een groep geneesmiddelen die bronchusverwijders wordt genoemd. 
   
  Waarvoor wordt dit middel gebruikt?   
  ANORO wordt gebruikt voor de behandeling van chronische obstructieve longziekte (COPD) bij volwassenen. COPD is een langdurige aandoening die gekenmerkt wordt door ademhalingsmoeilijkheden die langzaam erger worden.  
   
  Bij COPD trekken de spieren rond de luchtwegen samen. Dit geneesmiddel blokkeert de samentrekking van deze spieren in de longen, waardoor de lucht gemakkelijker de longen in en uit kan. Bij regelmatig gebruik zal het helpen uw ademhalingsmoeilijkheden onder controle te krijgen en de effecten van COPD op uw dagelijks leven te verminderen. 
   
  ANORO mag niet worden gebruikt voor de verlichting van een plotselinge aanval van kortademigheid of piepende ademhaling.   Als u een dergelijke aanval krijgt, moet u een inhalator met snelwerkende noodmedicatie gebruiken (zoals salbutamol). 

 • 2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

  Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?  -    U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6. 
  Als u denkt dat het bovenstaande op u van toepassing is, gebruik dit geneesmiddel dan niet totdat u met uw arts heeft gesproken.  
   
  Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?   Neem contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt als u een van onderstaande aandoeningen heeft: 
  -    astma (gebruik ANORO niet voor de behandeling van astma) 
  -    hartproblemen of een hoge bloeddruk  -    een oogprobleem dat nauwekamerhoekglaucoom wordt genoemd 
  -    een vergrote prostaat, plasproblemen of een verstopping in uw blaas -   epilepsie -   schildklierproblemen -   diabetes -   ernstige leverproblemen   
       Praat met uw arts als u denkt dat een van de bovenstaande punten misschien op u van toepassing is. 
   
  Acute ademhalingsmoeilijkheden  Als u onmiddellijk na gebruik van uw ANORO-inhalator een benauwd gevoel op de borst krijgt, of als u moet hoesten of een piepende ademhaling krijgt of kortademig wordt: 
   
  stop dan met het gebruik van dit geneesmiddel en roep direct medische hulp in, omdat u misschien een ernstige aandoening genaamd paradoxaal bronchospasme heeft. 
   
  Oogproblemen tijdens de behandeling met ANORO  Als u tijdens de behandeling met ANORO pijn of last krijgt aan uw ogen, tijdelijk wazig ziet, ringen of kleurige beelden ziet in samenhang met rode ogen: 
   
  stop dan met het gebruik van dit geneesmiddel en roep direct medische hulp in, omdat deze klachten kunnen wijzen op een acute aanval van nauwekamerhoekglaucoom.   

  Kinderen en jongeren tot 18 jaar  Geef dit geneesmiddel niet aan kinderen of jongeren tot 18 jaar. 
   
  Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?  Gebruikt u naast ANORO nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. 
   
  Sommige geneesmiddelen kunnen van invloed zijn op de werking van dit geneesmiddel of de kans op bijwerkingen vergroten. Dit zijn onder andere: 
   
  -    geneesmiddelen die bètablokkers (zoals propranolol) worden genoemd en die gebruikt worden voor de behandeling van een hoge bloeddruk of andere hartproblemen  -    ketoconazol of itraconazol, gebruikt voor de behandeling van schimmelinfecties  -    claritromycine of telitromycine, gebruikt voor de behandeling van bacteriële infecties  -    ritonavir, gebruikt voor de behandeling van hiv-infecties  -    geneesmiddelen die de hoeveelheid kalium in uw bloed verlagen, zoals sommige diuretica (plaspillen) 
  -    andere langwerkende geneesmiddelen die vergelijkbaar zijn met dit geneesmiddel en die worden gebruikt voor de behandeling van ademhalingsproblemen, zoals tiotropium en indacaterol. Gebruik ANORO niet als u deze geneesmiddelen al gebruikt. 
       Laat het uw arts of apotheker weten als u een van deze geneesmiddelen gebruikt. 
   
  Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid  Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Gebruik dit geneesmiddel niet als u zwanger bent, tenzij uw arts u vertelt dat u het mag gebruiken.  
   
  Het is niet bekend of de bestanddelen van ANORO in de moedermelk terecht kunnen komen. Als u borstvoeding geeft, moet u dit met uw arts bespreken voor u ANORO gebruikt. Gebruik dit geneesmiddel niet als u borstvoeding geeft, tenzij uw arts u vertelt dat u het mag gebruiken. 
   
  Rijvaardigheid en het gebruik van machines  Het is niet waarschijnlijk dat ANORO invloed heeft op uw rijvaardigheid of uw vermogen om machines te gebruiken. 
   
  ANORO bevat lactose  Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt. 

 • 3. Hoe gebruikt u dit middel?

  Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.  
   
  De aanbevolen dosering is iedere dag één inhalatie op hetzelfde tijdstip van de dag. U hoeft maar eenmaal per dag te inhaleren, omdat het effect van dit geneesmiddel 24 uur aanhoudt.  
   
  Gebruik niet meer dan uw arts u vertelt te gebruiken.    
  Gebruik ANORO regelmatig  Het is heel belangrijk dat u ANORO elke dag gebruikt, zoals uw arts het u verteld heeft. Dit zal helpen om u dag en nacht vrij van symptomen te houden. 
   
  ANORO mag niet worden gebruikt voor de verlichting van een plotselinge aanval van kortademigheid of piepende ademhaling. Als u een dergelijke aanval krijgt, moet u een inhalator met snelwerkende noodmedicatie (zoals salbutamol) gebruiken. 
   
  Hoe gebruikt u de inhalator?  Zie de ‘Stapsgewijze instructies’ in deze bijsluiter voor de volledige informatie. 
   
  Om ANORO te gebruiken, ademt u het in uw longen in via uw mond met de ELLIPTA-inhalator. 
   
  Als uw symptomen niet verbeteren  Als uw COPD-symptomen (kortademigheid, piepen, hoesten) niet verbeteren of verslechteren of als u uw inhalator met snelwerkende medicatie vaker gebruikt: 
   
       neem zo snel mogelijk contact op met uw arts.   

  Heeft u te veel van dit middel gebruikt?  Als u per ongeluk te veel van dit geneesmiddel gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker voor advies omdat u misschien medische hulp nodig heeft. Laat indien mogelijk, de inhalator, de verpakking of deze bijsluiter zien. Misschien merkt u dat uw hart sneller slaat dan normaal, dat u zich trillerig voelt of dat u visuele stoornissen, een droge mond of hoofdpijn krijgt. 
   
  Bent u vergeten dit middel te gebruiken?  Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Neem uw volgende dosis gewoon op het gebruikelijke tijdstip in.  
  Als uw ademhaling gaat piepen of als u kortademig wordt, gebruik dan uw inhalator met snelwerkende noodmedicatie (zoals salbutamol) en raadpleeg vervolgens een arts. 
   
  Als u stopt met het gebruik van dit middel   Gebruik dit geneesmiddel zolang uw arts u dit aanraadt. Het is alleen effectief zolang u het gebruikt. Stop niet met het gebruik van dit middel tenzij uw arts dit adviseert, zelfs als u zich beter voelt, omdat uw symptomen kunnen verslechteren. 
   
  Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. 

 • 4. Mogelijke bijwerkingen

  Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. 
   
  Allergische reacties bij ANORO komen soms voor (bij minder dan 1 op de 100 mensen). 
  Als u een van de volgende symptomen heeft na het gebruik van ANORO, stop dan met het gebruik van dit geneesmiddel en vertel het uw arts direct.  •    huiduitslag (galbulten) of roodheid 
  •    zwelling, soms van het gezicht of de mond (angio-oedeem) 
  •    erg last krijgen van piepende ademhaling, hoesten of moeilijk kunnen ademhalen 
  •    zich plotseling zwak voelen of licht in het hoofd (dit kan leiden tot flauwvallen of bewustzijnsverlies) 
   
  Acute ademhalingsmoeilijkheden  Acute ademhalingsmoeilijkheden na het gebruik van ANORO zijn zeldzaam (komen voor bij minder dan 1 op de 1.000 mensen). Als u onmiddellijk na gebruik van dit geneesmiddel een benauwd gevoel op de borst krijgt, of als u moet hoesten of een piepende ademhaling krijgt of kortademig wordt: 
   
       Stop dan met het gebruik van dit geneesmiddel en roep direct medische hulp in omdat u misschien een ernstige aandoening heeft genaamd paradoxaal bronchospasme.   
  Vaak voorkomende bijwerkingen  Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen:  
  •    pijn bij het plassen of vaak moeten plassen (dit kunnen tekenen van een urineweginfectie zijn) 
  •    combinatie van een zere keel en een loopneus 
  •    zere keel 
  •    gevoel van druk of pijn in de wangen en het voorhoofd (dit kunnen tekenen zijn van een ontsteking van de sinussen (voorhoofdsholten) genaamd sinusitis) 
  •    hoofdpijn 
  •    hoesten 
  •    pijn en irritatie achterin de mond en in de keel 
  •    constipatie 
  •    droge mond 
  •    infectie van de bovenste luchtwegen 
   
  Soms voorkomende bijwerkingen  Deze komen voor bij maximaal 1 op de 100 personen:  
  •    onregelmatige hartslag  
  •    snellere hartslag 
  •    zich bewust zijn van de hartslag (hartkloppingen) 
  •    huiduitslag 
  •    trillen/beven 
  •    veranderde smaak 
  •    heesheid 
   
  Zelden voorkomende bijwerkingen  Deze komen voor bij maximaal 1 op de 1.000 personen: 
  •    wazig zien 
  •    verhoging van de gemeten oogdruk 
  •    afname van het gezichtsvermogen of pijn in uw ogen als gevolg van een hoge druk (mogelijke aanwijzingen voor glaucoom) 
  •    moeilijk kunnen plassen en pijn bij het plassen – dit kunnen tekenen zijn van een blaasobstructie of urineretentie 

 • 5. Hoe bewaart u dit middel?

  Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 
   
  Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos, het bakje en de inhalator na ‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.  
   
  Bewaren in het afgesloten bakje ter bescherming tegen vocht. Open de afdekfolie niet voordat u klaar bent voor het eerste gebruik. Als het bakje eenmaal geopend is, kan de inhalator maximaal 6 weken gebruikt worden, gerekend vanaf de dag dat het bakje geopend werd. Schrijf de datum waarop de inhalator moet worden weggegooid op het etiket van de inhalator in de daarvoor bestemde ruimte. De datum moet direct worden genoteerd zodra de inhalator uit het bakje wordt gehaald. 
   
  Bewaren beneden 30°C. 
   
  Als u de inhalator in de koelkast bewaart, laat hem dan gedurende ten minste één uur vóór gebruik weer op kamertemperatuur komen. 
   
  Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht. 

 • 6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

  Welke stoffen zitten er in dit middel?   De werkzame stoffen in dit middel zijn umeclidiniumbromide en vilanterol. 
   
  Iedere enkelvoudige inhalatie geeft een dosis af (de dosis die het mondstuk verlaat) van 55 microgram umeclidinium (overeenkomend met 65 microgram umeclidiniumbromide) en 22 microgram vilanterol (als trifenataat). 
        
  De andere stoffen in dit middel zijn lactosemonohydraat en magnesiumstearaat. 
   
  Hoe ziet ANORO eruit en hoeveel zit er in een verpakking? De inhalator zelf bestaat uit een lichtgrijs plastic hoofddeel, een rode beschermkap van het mondstuk en een dosisteller. De inhalator is verpakt in een bakje van laminaatfolie met een afpelbare foliesluiting. Het bakje bevat een zakje met droogmiddel om het vochtgehalte in de verpakking te verminderen.  
   
  De werkzame stoffen zitten als wit poeder in afzonderlijke blisterverpakkingen in de inhalator. Elke inhalator bevat 7 of 30 doses. Multiverpakkingen met 90 (3 inhalators x 30) doses zijn ook beschikbaar. Mogelijk zijn niet alle verpakkingsgrootten in uw land verkrijgbaar.  
   
  Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant   
  Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:  Glaxo Group Limited 
  980 Great West Road 
  Brentford 
  Middlesex  
  TW8 9GS 
  Verenigd Koninkrijk 
   
  Fabrikant:  Glaxo Operations UK Limited (handelend onder de naam Glaxo Wellcome Operations)  Priory Street 
  Ware 
  Hertfordshire  
  SG12 0DJ  
  Verenigd Koninkrijk